Informatii de interes public conform Legii nr.544/2001

Functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice:
Secretar comuna – Palaloga Ligia
Telefon: 0238.500.000
Temei Legal : Legea 544/2001 – Detalii

In conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public – fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

• Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
• Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
• Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

b)
– Structura organizatorica
– Atributiile departamentelor
– Programul de functionare
– Programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice
Primar – Băcneanu Gheorghe
Viceprimar – Cristea Constantin

Functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice:
Secretar comuna – Palaloga Ligia

d) Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet

e) Surse financiare, buget si bilant contabil

f) Programele si strategiile proprii

g) Lista cuprinzand documentele de interes public

h) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

g) Hotărâri de consiliu

i) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate: – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

  • reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
  • plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Model cerere conform Legii 544/2001

Modele reclamatii administrative
Model reclamatie administrativa 1
Model reclamatie administrativa 2

Comments are closed.