Relieful şi clima

Relieful

Relieful comunei Gura Teghii se caracterizează prin versanţi cu înclinare şi expunere variată. Suprafeţele plane sunt puţine. Principalele forme de relief sunt: structurale, de eroziune şi de acumulare. Eroziunea se datorează acţiunii apelor de suprafaţă care prin şiroire au creat văi şi văiugi torenţiale. Forme de relief puţin evoluate sunt aiugile rezultate prin eroziunea apelor de şiroire.

Acestea se pot observa clar pe versanţii cu pantă ridicată şi lipsiţi de vegetaţie. Un alt fenomen ce caracterizează zona este fenomenul carstic- dizolvarea calcarului şi a sării. Formele carstice apar adesea şi se manifestă prin coborârea terenului la dizolvarea gipsului. Formele de acumulare sunt prezente prin conuri de dejecţie, aluviuni, deluvii şi alunecări de teren. Conurile de dejecţie sunt alcătuite din elemente rulate de gresie şi tufuri. Aluviunile se întâlnesc de-a lungul văilor şi sunt reprezentate de nisipuri, gresii şi tufuri. Deluviile sunt alcătuite din grohotişuri şi argile şi se găsesc pe pantele versanţilor.

Terenul este accidentat, cuprinzând o parte dintre cei mai frumoși munți din județul Buzău.

Clima

Clima se încadrează în climatul general al ţării şi al judeţului Buzău. Clima este temperat continentală specifică zonei de munte datorită reliefului comunei. Sunt o multitudine de factori care dau naştere la aspecte climatice variabile în timp şi spaţiu scoţând la iveală o serie de caracteristici ale mediului natural. Cantitatea de precipitaţii este de 500-600 mm, putând scădea până la 600-700. De cele mai multe ori precipitaţiile nu satisfac necesarul pentru evaporaţie şi de aceea climatul este uscat şi în foarte scurte perioade se înregistrează precipitaţii maxime.În această zonă bat frecvent vânturile întâlnite în toată regiunea: Crivăţul este influenţat de orientarea reliefului, Munteanul bate din N-V, iar Austrul din S-V. O caracteristică locală o reprezintă prezenţa foenului, un fel de vânt cald, uscat puternic care bate primăvara dinspre crestele munţilor spre văi provocând topirea grabnică a zăpezilor şi dezvoltarea timpurie a vegetaţiei. De asemenea briza vale-deal şi deal-vale îşi face simţită prezenţa, crearea ei fiind favorizată de diferenţa de nivel a terenurilor.

Valorile medii de temperaturi anuale variază în funcţie de configuraţia reliefului.

În lunile de vară lipsa nopţilor tropicale determină existenţa verilor mai racoroase. Temperatura medie a lunii iulie este aproximativ 20°C. Primăvara creşterea graduală a temperaturii indică temperaturi de 4°C în luna martie şi 16°C în luna mai. Toamna temperaturile au valori mai ridicate faţă de cele din primavăra.

Nebulozitatea este fenomence se înregistrează în lunile de iarnă şi de primăvară. Maximul de precipitaţii sunt înregistrate în luna decembrie, iar minimul în luna septembrie.

Cunoaşterea potenţialului climatic al zonei ajută la stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru corectarea neajunsurilor provocate de factorii climatici în anumite perioade, ca de exemplu irigarea culturilor, sau măsuri de desecare a unor terenuri, cultivarea seminţelor selecţionate, cât şi aplicarea măsurilor agrotehnice la timpul potrivit.

Text preluat din “Strategia de dezvoltare a comunei Gura Teghii.”

 

Comments are closed.